Беларускiя кнiгi — юбiляры 2023 год

500 гадоў М. Гусоўскі ― «Песня пра зубра» (1523)
135 гадоў Э. Ажэшка ― «Хам» (1888)
115 гадоў Я. Купала ― «Жалейка»  (1908)
110 гадоў Я. Колас ― «Нѐманаў дар»  (1913)
Я. Купала ― «Бандароўна»  (1913)
Я. Купала ― «Магіла льва»  (1913)
Я. Купала ― «Паўлінк»  (1913)
Я. Купала ― «Прымакі»  (1913)
Я. Купала ― «Раскіданае гняздо»  (1913)
Я. Купала ― «Шляхам жыцця»  (1913)
Я. Купала ― «Яна і я»  (1913)
105 гадоў В. Дунін-Марцінкевіч ― «Дрыгва»  (1918)
100 гадоў Я. Колас ― «Новая зямля»  (1923)
Я. Колас ― «У палескай глушы»  (1923)
95 гадоў М. Зарэцкі ― «На чыгунцы»  (1928)
М. Зарэцкі ― «Сцежкі-дарожкі»  (1928)
М. Лужанін ―» Крокі»  (1928)
К. Чорны ― «Зямля»  (1928)
90 гадоў М. Машара ― «Вяселле»  (1933)
85 гадоў П. Броўка ― «Кацярына» (1938)
Я. Колас ― «У пушчах Палесся» (1938)
Э. Самуйлѐнак ― «Будучыня»  (1938)
80 гадоў В. Вітка ― «Гартаванне» (1943)
Я. Колас ― «Голас зямлі»  (1943)
Я. Колас ― «Суд у лесе»  (1943)
К. Чорны ― «Пошукі будучыні»  (1943)
А. Куляшоў ― «Сцяг брыгады» (1943)
75 гадоў В. Вітка ― «Вавѐрчына гора»  (1948)
М. Машара ― «Праз навальніцы»  (1948)
І. Мележ ― «Гарачы жнівень»  (1948)
І. Шамякін ―»Глыбокая плынь» (1948)35
70 гадоў В. Вітка ― «Вернасць» (1953)
І. Шамякін ― «У добры час» (1953)
65 гадоў А. Асіпенка ― «Лѐд растае» (1958)
В. Вітка ― «Ружа і штык» (1958)
А. Вольскі ― «Водбліскі далѐкіх маякоў» (1958)
А. Вольскі ― «Дзедаў госць» (1958)
У. Караткевіч ― «Матчына душа» (1958)
Е. Лось ― «Сакавік» (1958)
М. Лужанін ― «Прасторы» (1958)
М. Лынькоў ― «Векапомныя дні» (1958)
І. Мележ ― «Дні нашага нараджэння» (1958)
І. Навуменка ― «Хлопцы-равеснікі» (1958)
П. Пестрак ― «Лясная песня» (1958)
Р. Сабаленка ― «Сустрэчы» (1958)
Р. Сабаленка ― «Юнацтва ў дарозе» (1958)
Я. Скрыган ― «Няпрошаная сляза» (1958)
В. Хомчанка ― «Жаворонок» (1958)
І. Шамякін ― «Начныя зарніцы» (1958)
І. Шамякін ― «Не верце цішыні» (1958)
60 гадоў Р. Барадулін ― «Нагбом» (1963)
М. Герчык ― «Ветер рвѐт паутину»  (1963)
Н. Гілевіч ― «Да новых венікаў» (1963)
Н. Гілевіч ― «Зялѐны востраў» (1963)
У. Дамашэвіч ― «Між двух агнѐў» (1963)
У. Караткевіч ―»Кастусь Калиновский» (1963)
Е. Лось ― «Казка пра Ласку» ( (1963)
Е. Лось ― «Людзі добрыя» (1963)
П. Пестрак ― «Серадзібор» (1963)
А. Савіцкі ― «Жанчына» (1963)
У. Шыцік ― «Майская раніца» (1963)
55 гадоў Р. Барадулін ― «Адам і Ева» (1968)
Я. Брыль ― «Адзін дзень» (1968)
В. Быкаў ― «Круглянскі мост» (1968)
В. Быкаў ― «Праклятая вышыня»  (1968)
М. Герчык ― «Повесть о золотой рыбке» (1968)
Н. Гілевіч ― «Лісце трыпутніку» (1968)
У. Дамашэвіч ― «Абуджэнне»  (1968)
В. Карамазаў ― «Падранак» (1968)
У. Караткевіч ― «Каласы пад сярпом тваім» (1968)
А. Кудравец ― «На зялѐнай дарозе» (1968)
М. Машара ― «Сонца за кратамі» (1968)
І. Навуменка ― «Вераніка» (1968)
І. Пташнікаў ― «Тартак» (1968)
І. Сяркоў ― «Мы с Санькой в тылу врага» (1968)
Я. Сіпакоў ― «Дзень» (1968)
В. Хомчанка ― «Зімовы дождж» (1968)
І. Шамякін ― «Снежныя зімы» (1968)
І. Шамякін ― «Сэрца на далоні» (1968)
50 гадоў А. Асіпенка ― «Парогі» (1973)
П. Броўка ―»Лясы наддзвінскія» (1973)
В. Быкаў ― «Дажыць да світання» (1973)
А. Вольскі ― «Лясныя мастакі» (1973)
В. Карамазаў ― «Па талым снезе» (1973)
У. Караткевіч ― «Листья каштанов» (1973)
Е. Лось ― «Галінка з яблыкам» (1973)
М. Лужанін ― «Росы на коласе» (1973)
А. Макаѐнак ― «Лявоніха на арбіце» (1973)
Я. Пархута ― «Ты пайшла ў сонца» (1973)
А. Савіцкі ― «І нічога ўзамен» (1973)
Я. Сіпакоў ― «Веча славянскіх балад» (1973)
Я. Сіпакоў ― «Плюс на мінус» (1973)
Р. Сабаленка ― «Роздум у дарозе» (1973)
І. Чыгрынаў ― «Ішоў на вайну чалавек» (1973)
45 гадоў В. Адамчык ― «Чужая бацькаўшчына» (1978)
Р. Барадулін ― «Абсяг» (1978)
Я. Брыль ― «Ты жывеш» (1978)
В. Быкаў ― «Пайсці і не вярнуцца» (1978)
А. Жук ― «Не забывай мяне» (1978)
В. Казько ― «Суд ў слабадзе» (1978)
В. Карамазаў ― «Пушча» (1978)
У. Караткевіч ― «Ладья Отчаяния» (1978 )
Е. Лось ― «Смачныя літары» (1978)
І. Мележ ― «Завеі, снежань» (1978)
Я. Пархута ― «Там, дзе жыве Юлька» (1978)
А. Савіцкі ― «Скажы мне праўду» (1978)
А. Савіцкі ― «Узаранае поле» (1978)
Я. Сіпакоў ― «Вочы ў вочы» (1978)
В. Хомчанка ― «Вяртанне ў агонь» (1978)
І. Шамякін ― «Вазьму твой боль» (1978)
І. Шамякін ― «Атланты и карыятыды» (1978)
40 гадоў В. Адамчык ― «Год нулявы»  (1983)
Р. Барадулін ― «Амплітуда смеласці»  (1983)
В. Казько ― «Неруш»  (1983)
У. Караткевіч ― «Чорны замак Альшанскі» (1983)
М.Лужанін ― «Паразмаўляй са мной, зямля» (1983)
Г. Пашкоў ― «Зямлю слухаю»  (1983)
А. Савіцкі ― «Памерці заўсѐды паспееш»  (1983)
І. Шамякін ― «Петраград-Брэст»   (1983)
У. Шыцік ― «Левы рэйс»  (1983)
35 гадоў А. Асіпенка ― «Святыя грэшнікі»  (1988)
В. Быкаў ― «Аблава»  (1988)
В. Вітка ― «Трэція пеўні»  (1988)
Н. Гілевіч ― «Перажыўшы вайну»  (1988)
Л. Дайнека ―»След ваўкалака»  (1988)
В. Карамазаў ― «Дзяльба кабанчыка»  (1988)
І. Навуменка ― «Год карася»  (1988)
Я. Пархута ― «Пад высокім сонцам»  (1988)
Г. Пашкоў ― «Крокі»  (1988)
Я. Сіпакоў ― «Пятніца ў суботу»  (1988)
В. Хомчанка ― «Стрэл у акно»  (1988)
Х. Цвірка ― «Лодка доли твое»  (1988)
Х. Цвірка ― «Хорошие соседи»  (1988)
І. Чыгрынаў ― «Звон — не малітва» (1988)
30 гадоў А. Жук ― «Сінія незямныя агні»  (1993)
В. Карамазаў ― «Бежанцы» (1993)
У. Ліпскі ― «Адпяванне жывых»  (1993)
Г. Марчук ― «Без ангелаў»  (1993)
Г. Марчук ― «Год дэманаў» (1993)
Э. Скобелеў ― «Гефсиманский сад» (1993)
І. Шамякін ― «Аповесці Івана Андрэевіча» (1993)
І. Шамякін ― «Злая зорка»  (1993)
У. Ягоўдзік ― «Ці вернецца князь Кук?» (1993)
У.Ягоўдзік ― «Янка і Ружа: Аповесць-казка» (1993)
25 гадоў В. Быкаў ― «Афганец»  (1998)
В. Быкаў ― «Волчья яма» (1998)
І. Навуменка ― «Хатняе зайчанѐ»  (1998)
Г. Пашкоў ― «Журавінавы востраў» (1998)
І. Шамякін ― «Палеская мадонна» (1998)
20 гадоў В. Грамыка ― «Ведьмины байки» (2003)
В. Грамыка ― «»»Ведьма-хранительница» (2003)
В. Грамыка ― «Профессия: ведьма»  (2003)
С. Клімковіч ― «Колдун»  (2003)
С. Клімковіч ― «Одиночество в раю»  (2003)
С. Клімковіч ― «Танцует осень»  (2003)
С. Клімковіч ― «Шаг в никуда» (2003)
Э. Скобелеў ― «Завещание Сталина» (2003) 
Э. Скобелеў ― «Пересечение параллельных» (2003)
У. Ягоўдзік ― «Сонечныя пялѐсткі» (2003)
У. Ягоўдзік ― «Цікаўныя выдраняты» (2003)
15 гадоў М. Галдзенкоў ― «Полѐт дубового ліста» (2008)
В. Грамыка ― «Белорские хроники»  (2008)
С. Клімковіч ― «Забвение сердец»  (2008)
У. Ліпскі ― «Аўцюкоўскія шуры-муры» (2008)
Э. Скобелеў ― «Минская тетрадь» (2008)
В. Тарасевіч ― «Копия любви Фаберже» (2008)
В. Тарасевіч ― «Копьѐ Судьбы» (2008)
В. Тарасевіч ― «Роковой роман Достоевского» (2008)
10 гадоў А. Драздоў ― «Беспризорный князь» (2013)
С. Клімковіч ― «Кому как повезѐт» (2013)
С. Клімковіч ― «Магический перстень майя» (2013)
Т. Лісіцкая ― «Поцелуй аиста»  (2013)
У. Ліпскі ― «Аўцюкоўскі каляндар» (2013)
Л. Рублеўская ― «Ночи на Плебанских Мельницах» (2013)
В. Тарасевіч ― «Талисман Михаила Булгакова» (2013)