Беларускiя кнiгi — юбiляры 2021

Беларускiя кнiгi — юбiляры 2021

175 гадоў —  Баршчэўскі, Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях/Уклад., пер. З польскае мовы і камент. М. Хаустовіча; Маст. В. Славук.- Мн.: Маст. Літ., 1990.- 383 с.: іл.- (Спадчына).


130 гадоў -Багушэвіч, Ф. Дудка беларуская: [зборнік вершаў] / Францішак Багушэвіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. — 148, [2] с.


95 гадоў – Колас, Я. Збор твораў у чатырнаццаці тамах. Том 8.            Аповесці “На прасторах жыцця”, “Адшчапенец”, “Дрыгва”. Мн., “Маст. Літ.”, 1975. – 480 с.: іл.


 95 гадоў – Колас, Я. Збор твораў у чатырнаццаці тамах. Т. 5. Апавяданні 1918-1956 гг. і “Казкі жыцця”. Мн.,  “Мастацкая літаратура”, 1973. — 640 с.: іл.


 95 гадоў – Маўр, Я. Збор твораў у чатырох тамах (падпісанае выданне). Том першы. Мн.,  “Мастацкая літаратура”, 1975. — 384 с.: іл.


80 гадоў – Чорны, К. Апавяданні. Уступ. Артыкул В. Жураўлёва. Іл.: М. Гуціеў. Мінск, “Народная асвета”, 1968. – 176 с.: іл.


60 гадоў – Быкаў, В. Аповесці. Мінск, “Беларусь” 1969. – 464 с.


60 гадоў – Мележ, І. Людзі на балоце: Раман з “Палескай хронікі”/Прадм. Г. Шупенькі. – Мн.: Маст. літ., 1999. – 399 с. – (Школьная бібліятэка).


60 гадоў – Макаёнак,  А. П’есы: Для сярэд. і ст. шк. узросту. – Мн.: Ураджай, 1997. – 351 с. – (Школьная бібліятэка).


55 гадоў Беларуская п’еса: Драмат. творы: Для ст. шк. узросту / Уклад. І. А. Гімпель; Маст. Н. С. Ларына. – Мн.: Полымя, 1996. – 702 с.: іл. – (Школьная бібліятэка).


55 гадоў – Караткевіч, ул. Выбраныя творы. У 2-х т. Т. 2. Хрыстос прызямліўся ў Гародні (Евангелле ад Іуды): Раман. – Мн.: Маст. літ., 1980. – 400 с.


55 гадоў – Мележ, І. Подых навальніцы: Раман з “Палес. хронікі”. – Мн.: Маст. літ., 1999. – 510 с. – (Школьная бібліятэка).


55 гадоў – Быкаў, В. Выбранае: Для ст. шк. узросту / В. Быкаў. – Мн.: Ураджай, 2001. – 415 с.: іл. – (Школьная бібліятэка).


45 гадоў – Шамякін, І. Збор твораў. У 23 т. Т. 4. Аповесці, 1974 – 1988 / Іван Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. А. Васілевіч, Н. Дзенісюк; паслясл. М. Мушынскага; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Маст. Літ., 2011. – 543 с.: іл.


35 гадоў – Далідовіч, Г. Гаспадар-камень: Раман. – Мн.: Маст. літ., 1987. – 446 с.: 8 л. іл.